Przedsiębiorco, jeśli myślisz, że prowadzenie firmy jako Spółka Komandytowo – Akcyjna jest dobre dla Twojej działalności, to niestety musimy Cię poinformować, że nie jest to najlepszy pomysł w aktualnych polskich realiach.

Jest w Polsce wiele atrakcyjniejszych sprawdzonych, zgodnych z prawem rozwiązań, które pozwolą na zwiększenie przewagi nad konkurencją oraz skuteczne płacenie mniejszych podatków bez narażania się na kontrole ze strony urzędów skarbowych.        

Takie modele stosujemy już od wielu lat dla naszych klientów.

Co Ci grozi prowadząc firmę jako Spółka Komandytowo – Akcyjna?

–  podwójne opodatkowanie! Wynika to z przewidzianego przez ustawodawcę mechanizmu odliczenia, zgodnie z którym komplementariusz może od swojego PITu odliczyć część CITu zapłaconego przez S.K.A. Warto pamiętać, że mechanizm ten nie jest przewidziany dla akcjonariusza, będącego osobą fizyczną. Zysk takiego wspólnika zostanie opodatkowany podwójnie,

– stawka wyjściowa podatku dla SKA w najniższej jego wartości wynosi 17, 3% dla komplementariusza będącego osobą fizyczną. Warunek, że SKA posiada status małego podatnika. W innych przypadkach stawka ta wynosi 19%,

– nieograniczona odpowiedzialność komplementariusza za zobowiązania spółki własnym majątkiem, czyli dorobkiem życia. Również w przypadku, gdy szkoda wyrządzona osobom trzecim przez swoich pracowników przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych,

– skomplikowane przepisy. Aby w pełni poznać zasady funkcjonowania S.K.A. należy przeanalizować nie tylko przepisy Kodeksu spółek handlowych odnoszące się stricte do tego typu spółki osobowej, ale również przepisy dotyczące spółki jawnej oraz spółki akcyjnej, do których odsyła ustawodawca,

– wysoki kapitał zakładowy. Minimalny kapitał zakładowy S.K.A. wynosi 50.000 zł,

– obowiązek prowadzenia rejestru akcjonariuszy w biurze maklerskim jeśli w spółce jest   choćby jeden akcjonariusz,

– likwidacja spółki. W zakresie tej procedury stosuje się przepisy dotyczące spółki akcyjnej. Zatem postępowanie likwidacyjne jest o wiele bardziej skomplikowane i kosztowne niż w przypadku spółki komandytowej,

– możliwość wypowiedzenia umowy spółki przez komplementariusza. Gdy w spółce występuje więcej komplementariuszy, bardzo łatwo zakłócić jej działalność i plany pozostałych. Wystarczy tylko, że jeden z nich złoży oświadczenie o wypowiedzeniu,

– odpowiedzialność spadkobiercy komplementariusza. W doktrynie prawa istnieje pogląd stanowiący, że spadkobierca komplementariusza, w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania spółki, nie jest chroniony przez prawo spadkowe, a to oznaczałoby, że w pełni odpowiadałby za jej długi, nawet gdyby przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza,

Przedsiębiorco, jeśli uznasz, że to mało, zobacz co Cię czeka od lipca 2022 r.

– Polski Ład wprowadza istotne zmiany nie tylko dla wspólników spółek komandytowych, ale też dla samych spółek. Od 2022 r. będą mogły one zostać objęte tzw. minimalnym podatkiem dochodowym,

– płacimy składkę zdrowotną.  Uwaga: Dnia 24 marca 2022 r. do Rządowego Centrum Legislacji wpłynął kolejny projekt dotyczący poprawy Polskiego Ładu. Przewiduje on m.in. że komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych od 1 stycznia 2023 r. ( czytaj od lipca 2022 r.) zostaną również objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym, czyli będą zobowiązani płacić składki analogicznie jak wspólnicy spółki komandytowej.

Przekształcenie JDG w jednoosobową SKA – na pewno tego chcesz?! Taki model obarczony jest obecnie wieloma wadami prawnymi:

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania.

Art.119a. § 1. Czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania).

  • W sytuacji określonej w § 1 skutki podatkowe czynności określa się na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki mógłby zaistnieć, gdyby dokonano czynności odpowiedniej.
  • Za odpowiednią uznaje się czynność, której podmiot mógłby w danych okolicznościach dokonać, jeżeli działałby rozsądnie i kierował się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej.
  • Jeżeli w toku postępowania strona wskaże czynność odpowiednią, skutki podatkowe określa się na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki zaistniałby, gdyby dokonano tej czynności.
  • Przepisy § 2–4 nie mają zastosowania, jeżeli okoliczności wskazują, że osiągnięcie korzyści podatkowej było jedynym celem dokonania czynności, o której mowa w § 1. W takiej sytuacji skutki podatkowe określa się na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki zaistniałby, gdyby czynności nie dokonano.

Mając na uwadze przedmiotowe zapisy oczywistym staje się fakt, że organa skarbowe, będą z nich w łatwy i liczny sposób korzystały stojąc oficjalnie na straży prawa.

Pikanterii dodaje fakt, że przy Ministerstwie Finansów funkcjonuje taki organ jak:                   
Rada ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania.
Proponuję zapoznać się z wydanym przez ten Organ dokumentem zatytułowanym jako Uchwała nr 3 z dnia 18 grudnia 2019 r, z której wprost wynika, że tzw. klauzulę GAAR (obejście prawa podatkowego) można stosować wstecz, czyli za okres, kiedy jej nie było w polskim ustawodawstwie. 

Nie wygląda to wszystko niestety zachęcająco… Jeśli chcesz potwierdzić te informacje, możesz zadzwonić na infolinię Krajowej Informacji Skarbowej 22 330 0330.

Jeśli jednak szukasz alternatywy dla obecnej działalności, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami pod adresem: [email protected]

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top